-05 Circle walking and 8MP 推掌 和 八母掌式, 1 Lion Palm 獅子掌 ( shi zi zhang ), 1 Lying Palm 臥掌 (wo zhang), 2 Embracing Palm 抱掌 (bao zhang), 3 Supporting Palm ping tuo zhang 平托掌, 4 Flowing Palm 順勢掌 (shun shi zhang ), Baguaquan, INTERNAL FOUR PALMS, Pushing palm 推掌式

20190530 Internal four palms 八母掌式 see the forces in the palms

Continue reading “20190530 Internal four palms 八母掌式 see the forces in the palms”