1 Lion Palm 獅子掌 ( shi zi zhang ), 1 Lying Palm 臥掌 (wo zhang), 2 Embracing Palm 抱掌 (bao zhang), 3 Supporting Palm ping tuo zhang 平托掌, 4 Flowing Palm 順勢掌 (shun shi zhang ), Baguaquan, Circle walking and 8MP 推掌 和 八母掌式, INTERNAL FOUR PALMS, Pushing palm 推掌式

20190530 Internal four palms 八母掌式 see the forces in the palms

Continue reading “20190530 Internal four palms 八母掌式 see the forces in the palms”