-06 Forms, Baguaquan, Chinese 中文, English 英文, 自我排打 Zìwǒ pái dǎ excercise, 八卦砲捶 Bagua Paochuei

20200229 八卦砲捶 (bāguà pào chuí) series 7 from 盤旋陰陽掌 (pánxuán yīnyáng zhǎng 21) to 推窗望月 (tuī chuāng wàngyuè )

HeJingHan BaguaQuan, Baguazhang Teaching Taipei 2020029 八卦砲捶 (bāguà pào chuí) series 7 from 盤旋陰陽掌 (pánxuán yīnyáng zhǎng 21) to 推窗望月 (tuī chuāng wàngyuè )