-06 Forms, Baguaquan, Chinese 中文, English 英文, 八卦砲捶 Bagua Paochuei

20200509 八卦砲捶 (bāguà pào chuí) series 10 from 疊捶 (36 dié chuí) to 反身捶(39 fǎnshēn chuí)

36疊捶dié chuíFolding fists
37左疊捶zuǒ dié chuíLeft folding fists
38右旋捶yòu xuán chuíRight spinning fists
39反身捶fǎnshēn chuíReverse body fists right
Continue reading “20200509 八卦砲捶 (bāguà pào chuí) series 10 from 疊捶 (36 dié chuí) to 反身捶(39 fǎnshēn chuí)”